0

Количка

0 items - 0,00 лв.

Количката е празна.

Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ във „Валета Фарм” ЕООД

(„Политика за поверителност“)

 

„Валета Фарм” ЕООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при онлайн пазаруване на нашия уебсайт: https://valeta.bg 

 Настоящата Политика за поверителност е изготвена и се основава на действащото българско законодателство в областта на защитата на личните данни и съдържа информация по отношение начина на обработване на личните данни, типа лични данни, които се събират, целта на използване на събраните лични данни, достъпа на трети лица до тези данни, мерките за сигурност, които се предприемат по отношение събраните личните данни, както и опциите, които притежавате във връзка с използването на предоставените от Вас лични данни. Всички лични данни се събират и обработват в съответствие с действащото в България законодателство в областта на защита на личните данни.

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на нейното актуално съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: https://valeta.bg 

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което е клиент на https://valeta.bg и има регистрация на https://valeta.bg. Същата ще Ви разясни каква лична информация обработваме при онлайн пазаруването на сайта ни - https://valeta.bg, за какви цели я използваме и какви са правата Ви като субект на личните данни.

Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни

„Валета Фарм” ЕООД („Valeta.BG”, „ние”) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131554066, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност.

 

Потребителите на сайта също така имат възможност да откажат съхраняването на тяхната лична информация, след като същата е вече използвана. За целта можете да се свържете с нас по най-удобния за Вас начин - по имейл (office@valeta.bg) или на тел. 0883 252121 и да заявите това свое желание.

1. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме.

1.1. В зависимост от конкретните цели и основания „Валета Фарм” ЕООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

А) Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на сайт Valeta.BG и клиента:

• три имена, адрес за доставка, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;

• данни, събирани при плащане, направено към Valeta.BG, по начина, посочен в Общите условия на www.valeta.bg;

• данни от профила ви за достъп до www.valeta.bg – потребителско име, история на заявките / поръчките;

• адрес за доставка;

• информация за домакинството, семейно положение, демографска информация и други данни, които ни предоставяте, когато доброволно участвате в наши проучвания, или друга обратна връзка, която ни предоставяте във връзка с ползваните и закупените продукти, услуги или за предпочитанията за услугите, които ви предоставяме.

Б) Данни, изготвени и генерирани от Valeta.BG в процеса на предоставяне на услугите/стоките:

• номер на поръчка, номер на доставка;

• данни, необходими за изготвяне на фактурите за плащане;

• посетителите на Valeta.BG;

• IP адрес при посещение на уебсайта ни;

• данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги.

1.2. Цели и правни основания за обработване на личните данни:

А) Обработване на данните, което е необходимо за сключване или  изпълнение на договора за покупка на стоки.

Valeta.BG обработва данните Ви за следните цели:

• Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор за покупка на стоки;

• предоставяне на карта за програма “Лоялен клиент”.

• Актуализиране на Вашите лични данни или на информацията за извършените от Вас покупки по Ваша заявка за корекция /изменение на данни/ услуги;

• Анализ на клиентска история и изготвяне на потребителски профил (обем и вид потребление, платежна история) с оглед определяне на подходяща за Вас оферта при заявено клиентско желание;

• Проверка на обем и вид клиентско потребление по Ваше искане /жалба/ оспорване или с цел предпазване на клиентите и Valeta.BG от нетипичен трафик, (измами и злоупотреби от трети лица), стойност по фактури. Разяснение на фактури и предоставяне на справки за закупени продукти/ услуги;

• Обслужване и отговор на клиентски оплаквания /запитвания/ жалби; Корекции на дължими суми при наличие на основание за това;

• Техническо съдействие за създаване на акаунт/и възстановяване на забравена парола за достъп до уебсайта ни, Спиране/реактивиране на загубена/открадната/ повредена карта за лоялност

Б) В изпълнение на свои законови задължения, Valeta.BG обработва данните Ви за следните цели:

• Предоставяне на информация за клиента и извършени от него покупки и/или ползвани от него услуги по запитване /искане/ проверка от компетентен орган;

• Издаване на фактури, изготвяне на детайлизирана справка за потреблението и услугите;

• За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;

В) Valeta.BG обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

• За директен маркетинг на продукти и услуги на трети лица;

Г) Valeta.BG обработва данните Ви и за целите на следните наши легитимни (законни) интереси:

• Профилиране на клиентите за целите на директния маркетинг – Valeta.BG използва частично автоматизирани алгоритми и методи за оценяване и анализ на някои аспекти от потреблението на клиентите, като например ползвани услуги, направени покупки и изразени предпочитания с цел: - отправяне на оферти за продажба, за предоставяне на нови услуги и/или за изменение в условията на вече използвани услуги от клиент с цел по ефективното им използване, както и  - измерване и оценка на ефективността на рекламата ни с оглед адаптиране и оптимизиране на рекламното съдържание към нуждите на клиентите ни; - подготовка на информацията, публикувана на интернет страницата ни, по най-подходящия за Вас начин с оглед максимално улеснен и полезен достъп до това съдържание за клиентите на Valeta.BG; - получаване и /или предоставяне на информация/оферти за продукти и услуги на трети лица, ако такава информация е изрично поискана от Вас или ако Вие сте изразили съгласие за получаване на такава информация.

• Подробен анализ на данните за потреблението, предпочитанията и поведението на клиентите (автоматична обработка в криптиран вид) – Valeta.BG извършва посочения анализ, използвайки данните анонимно и във вид, който не позволява лесна идентификация на субекта на данни или същата е невъзможна, с цел развитие и усъвършенстване на продуктовата си листа. Анализът на поведението на определени типове клиенти, разделени по различни критерии, като, но не само пол, възраст, местоживеене, би могло да послужи до предлагане на нови продукти, които максимално да отговорят на нуждите на настоящи и бъдещи клиенти. Посоченият анализ може да се използва и за подобряване на обслужването на клиентите, чрез разработване на подходи за контакт, преструктуриране на вътрешните функционални звена в компанията, които ги обслужват, а понякога и с цел предотвратяване на измами, водещи до финансови загуби за Valeta.BG.

• Подготовка и съхранение на статистическа информация и справки в агрегиран вид - Valeta.BG извършва посочения анализ с цел развитие и усъвършенстване на продуктовата си гама от стоки и услуги и за подобряване на обслужването на клиентите.

2. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

2.1. Обработващи лични данни, които въз основа на договор с Valeta.BG – обработват личните Ви данни от името на Valeta.BG или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни

• Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на договори на хартиен носител и /или закупени/ ремонтирани стоки;

• Лица, които по възлагане на Valeta.BG поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;

• Лица, предоставящи услуги по сервизна поддръжка на крайни устройства;

• Лица, осъществяващи дейности по инсталация и/или поддръжка на адреса за предоставяне на услугата;

• Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;

2.2. Други администратори на лични данни, на които Valeta.BG предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име

Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от Valeta.BG предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

3. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни 

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договор за предоставяне на електронна съобщителна услуга/лизинг на устройство се съхраняват за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните;

Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги и покупки на стоки се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.

Трафични данни, обработвани по силата на Закона за електронните съобщения за целите на националната сигурност и за предотвратяване, разкриване и разследване на тежки престъпления, както и за осъществяване на операции по издирване и спасяване на лица, се съхраняват от Valeta.BG за срок от 6 месеца.

Valeta.BG може да съхранява някои от личните Ви данни, включително и трафични и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договор за покупка на стоки и/или предоставяне на услуги, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение.

4. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от Valeta.BG

Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

4.1. да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за поверителност по отношение на въпросните данни. Може да поискате от Valeta.BG информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление със съдържанието, посочено в чл. 29 ЗЗЛД;

4.2. да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят, или обработването им не отговаря на изискванията на ЗЗЛД;

4.3. да възразите пред Valeta.BG по всяко време срещу обработването на личните Ви данни:

• при наличие на законово основание за това;

• за целите на директния маркетинг.

4.4. да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие, а именно при обработването им за директен маркетинг на продукти и услуги на трети лица;

5. Използване на “бисквитки”.

С цел вашето пълноценното използване на сайта Valeta.BG използва “бисквитки” - малки файлове, които с ваше позволение се записват на вашия компютър и осъществяват различни функции с цел събитане на статистическа информация.

Вие като потребител имате пълен контрол колко свобода да дадете на “бисквитките”. За повече информация обърнете се към съответната документация на интернет браузъра, който ползвате:

Internet Explorer 6.x++ >>>

Mozilla/Firefox >>>

Opera 7.x++ >>>

5.1 Списък на “бисквитките”, които се ползват на https://valeta.bg:

COOKIE name    COOKIE Description

CART     Осъществява връзката с количката.

CATEGORY_INFO             Съхранява информация за категориите, за да се отваря страницата по-бързо.

COMPARE           Продуктите, които са сложени за сравнение.

CURRENCY         Избраната валута за ползване.

CUSTOMER        Криптирана версия на клиентския ви номер.

CUSTOMER_AUTH          Индикация дали в момента сте влезли в сайта.

CUSTOMER_INFO            Криптирана версия на групата клиенти, към която принадлежите.

CUSTOMER_SEGMENT_IDS         Пази потребителсото ви ID.

EXTERNAL_NO_CACHE Отметка, която пази дали кеширането е активирано или не.

FRONTEND         Идентификационен номер на сесията ви на сървъра.

GUEST-VIEW      Позволява на потребителите да променят поръчката си.

LAST_CATEGORY             Послената категория, която сте посетили.

LAST_PRODUCT               Последен продукт, която сте посетили.

NEWMESSAGE   Показва дали е получено ново съобщение.

NO_CACHE         Показва дали кеширането е забранено.

PERSISTENT_SHOPPING_CART    Връзка към списък с последните ви поръчки, при поискване.

POLL      Номера на последната анкета, в която сте взели участие.

POLLN   Информация на кои анкети сте отговаряли.

RECENTLYCOMPARED    Продуктите, които сте сравнявали последно.

STF         Информация за продукти, които сте пратили по Имейл на приятели.

STORE   Изглед на интернет-магазина и език, който сте избрали.

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE               Показва дали потребителя е позволил ползването на „бисквитки“.

VIEWED_PRODUCT_IDS               Продуктите, които сте преглеждали последно.

WISHLIST            Криптиран списък с продуктите в Списък с желани продукти.

WISHLIST_CNT Броят на продуктите в Списък с желани продукти.

5.2 „бисквитки“ позлвани за услугите на външни сайтова.

Освен за правилното функциониране на https://valeta.bg се ползват още:

Google Analytics

https://valeta.bg използва Google Analytics, услуга за уеб-анализи на Google Inc. („Google“). Google Analytics използва така наречените бисквитки, текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и осъществяват анализа на употребата на сайта. Събраната с бисквитките информация за Вашата употреба на сайта по правило се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. В случаи на активиране на IP-анонимизацията за тази уеб страница, Вашият IP-адрес се съкращава предварително от Google в рамките на държавите-членки на ЕС и на други държави, ратифицирали договора за Европейската икономическа зона. Вашият пълен IP-адрес се предава само в извънредни случаи на сървър в САЩ , където се съкращава. Google използва тези данни по поръчка на собственика на този уебсайт, за да анализира Вашия начин на ползване, за да подготви доклади за активността в уебсайта и за да изпълни други възложени му от собственика услуги, свързани с използването на сайта и на интернет. Препратеният от Вашия браузър в рамките на Google Analytics IP-адрес не се свързва с други данни на Google. Вие можете да предотвратите запаметяването на бисквитки посредством съответната настройка в софтуера на Вашия браузър; обръщаме Ви обаче внимание, че в този случай евентуално няма да можете да използвате в пълен обхват всички функции на този уеб сайт.

Вие можете също така да предотвратите предаването на създадените с бисквитките, свързани с Вашето ползване на сайта данни (в т. ч. Вашия IP-адрес) на Google, както и обработката на тези данни от Google, като свалите и инсталирате съответната приставка за Вашия браузър.

 

Google Ads

Сайтът използва Google Remarketing, услуга на Google за публикуване на обяви в интернет. За тази цел се събира информация в анонимизирана форма за Вашето поведение по време на сърфирането Ви в нашата уеб страница и се съхранява в компютъра Ви с помощта на бисквитки-текстови файлове. На база на информацията, събрана в бисквитките, други фирми, включително Google, показват реклами на техните сайтове в интернет. Можете да деактивирате това използване на бисквитки от Google, като кликнете на следния линк: Google линк за уреждане на заявки. Още информация относно тази технология на Google може да намерите тук Google наредби за защита на личните данни .

 

Facebook приставки (Бутон „Споделяне“)

Може да разпознаете Приставките на Facebook Inc. чрез логото на Facebook или бутона „Споделяне“. За общ преглед на Facebook приставките, моля натиснете тук: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Когато използвате нашите онлайн услуги, приставката създава директна връзка между Вашия браузър и сървъра на Facebook. По този начин Facebook се информира, че използвате нашите онлайн услуги с Вашия IP адрес. Когато кликнете върху бутона „Споделяне“, докато сте влезли във Вашия Facebook акаунт, можете да свържете съдържанието на нашите онлайн услуги с Вашия Facebook профил. След това Facebook може да свърже използването на нашите онлайн услуги с Вашия потребителски акаунт. Искаме да посочим, че ние, като доставчик на онлайн услугите, не получаваме никакви известия за съдържанието на предадените данни и тяхното използване от Facebook. За допълнителна информация, моля, вижте политиката за поверителност и защита на личните данни на Facebook на адрес https://www.facebook.com/policy.php. В случай, че не искате да разрешите на Facebook да свърже използването на нашите онлайн услуги с Вашия потребителски акаунт във Facebook, моля, излезте от потребителския си акаунт във Facebook.

 

6. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на Valeta.BG и какви са последиците от това ?

За да осъществите онлайн покупка на сайта ни, съответно, за да сключим договор с Вас и да Ви предоставим заявените услуги/стоки в съответствие с законовите ни задължения, Valeta.BG се нуждае от определени данни.

Непредоставянето на следните данни препятства възможността Valeta.BG да сключи договор за услуги/стоки с Вас:

• три имена, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;

• данни, събирани при плащане, направено към Valeta.BG, по начина, посочен в Общите условия за онлайн пазаруване на https://valeta.bg;

• данни от профила ви за достъп до https://valeta.bg